top of page

Fractiebijeenkomsten GBS

In de week voorafgaand aan de Raadsvergadering en vergaderingen van GGZ, Samenleving en RBFZ houd onze fractie vergadering in het gemeentehuis.

Er is mogelijkheid tot inloopfractiespreekuur.    

Op onze agenda de datums van de vergaderingen.
U bent van harte welkom, de koffie staat klaar.

Please reload

Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR)

Aankoop turnhal GTS

Motie mogelijke fusie of samenwerking HVC en AEB.

Motie betrokkenheid maatschappelijke opgaven energietransitie.

Kadernota
Wij hebben, als enige fractie, niet ingestemd met de kadernota.
Onder andere door het voornemen om de OZB met 30% te verhogen en geen onderzoek te doen naar de mogelijke voordelen van harmonisatie van beleid in SED verband

Jaarstukken 2018 Stede Broec
Het resultaat wordt sterk beïnvloed door de ontwikkelingen in de jeugdzorg.
Een discussie hoe hier mee om te gaan volgt nog, wij zullen daar scherp in zijn.

Kaders ombuigingen
Meer harmonisatie ven beleid in SED verband, wat ons betreft tot 100% van de beleidsagenda’s van de 3 SED gemeenten en een kerntakendiscussie over de 3 beleidsprogramma’s, was onze inbreng.
Een efficiëntere inzet van gelden en ambtenaren zou mede inzet van ombuigingen moeten zijn naar ons oordeel.
Toch hebben wij ingestemd.

1 / 2

Please reload

bottom of page